AMAÇ VE HEDEFLER

Derneğimiz, haklar arasında kategorik ve hiyerarşik bir ayrım ve sıralama yapmadan, insan, doğa ve çevre haklarının bir bütün olarak kabul edildiği, tanındığı, anlaşıldığı, saygı gördüğü bir toplum için verilen emeklere katkıda bulunmayı insan, doğa çevre ve tüm varlıkların haklarının tanındığı anlaşıldığı, bu haklara saygı duyulduğu ve uyum içinde bir yaşam tesis edildiği bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Çevre, insan, hayvan, engelli, kadın, çocuk hakları başta olmak üzere, hakların gelişmesi için çalışmayı; çevre ve ekoloji konularında herkes için ulaşılabilir doğru bilgi ve veriyi üretmeyi; bilgiyi ve üretimi yaygınlaştırmak için dayanışmacı uzman ağları oluşturmayı ; hukukun temel ilke ve kuralarının, demokrasinin,katılımcılığın hayatın her alanında temel araçlar olması için çalışmayı hedeflemektedir. 

HEDEFLER

doğru bilgi

Herkes için ulaşılabilir, doğru bilgi ve veriyi üretmek ya da derlemek

dayanışma ağları

Hukukçular arası, dayanışma ağları kurmak ve geliştirmek

haklara erişilebilirlik

İnsan, hayvan, engelli, kadın, çocuk hakları başta olmak üzere tüm haklara erişilebilirliği sağlamak  

kamusal alan

Karar alma süreçlerine etkin katılım için kamusal alan yaratmak

TEMEL DEĞERLER

sürdürülebilir ve sonuç odaklı çalışma disiplini

kurumsallaşma

şeffaf ve hesap verebilir yönetim

uzmanlaşmacı yönetim

iklim duyarlılığı

takım çalışması

hukuki ve mesleki kapasite

çeşitlilik

kapsayıcılık
İLKELER

Uzmanlık

Çevre hukuku temelli, hem toplumsal sorunları, hem ekolojik ve ekonomik sorunları gözeterek yerel ve merkezi yönetim sorunlarına yönelik uzmanlık bilgisi üretiyor. 

İyi Bilgi

Ürettiğimiz bilgi, yanlışlanabilir, eleştirel, farklılıkları gözeten, eşitlikçi bir geleceği oluşturacak yurttaşlığı ve kamu yönetimini esas alıyor

Küresel Farkındalık

Küresel ekonomik ve sosyal eşitsizliklerden etkilenenkadınların, göçmenlerin, yoksulların ve tüm diğer kırılgan ve dezavantajlı grupların, hayvanların, ekosistemlerin çevre hukukuna acil ihtiyaç duyduğuna dair farkındalığı gözeterek hukukun küresel ölçekte yeniden itibar kazanmasını istiyoruz.

Hukukla Kavrayış

Hukukun pozitif kaynakları kadar, toplumsal ve tarihsel kaynaklarına değer veriyoruz. İnsanların, doğanın ve toplulukların hukuki haklarını güvenceye kavuşturacak bir küresel ve ulusal hukuk için çalışıyoruz.

Sürekli Eğitim

Öğrenme, deneyimle yol alma ve yenilenme için gerekli toplumsal ve yasal eşitliği, pozitif ayrımcılığı gözeten bir sürekli eğitimle çevre hukukunun, okula ve her türlü sosyal ve kamusal ilişki içinde sürdürülmesine yönelik projeler geliştiriyoruz.