Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Dair Politika

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (KVKK) kapsamında kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin benimsediği ilkeler ile bu ilkeler ve sahip oldukları haklar konusunda kişisel verileri işlenen veri sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından kişisel verileri işlenen veri sahipleri, Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin e-bülten üyeleri, etkinlik katılımcıları, çalışan ve/veya gönüllü adayları, Haklar ve Araştırmalar Derneği çalışanı olmayıp Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen projelere katkıda bulunanlar, Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen projelerin katılımcıları ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin tüzüğünde yer alan faaliyetleri yerine getirmesi sırasında kişisel verilerini Haklar ve Araştırmalar Derneği ile paylaşan gerçek kişilerdir.
Veri sahiplerinin (özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere) kişisel verileri, KVKK’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak şu amaçlarla işlenebilmektedir:

1) Faaliyetlerinin yürütülmesi, planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
2) Faaliyetlere ve projelere ilişkin istatistiki bilgi toplanması ve derlenmesi
3) Proje gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve bunlarla ilgili raporlamaların yapılması
4) Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
5) Faaliyetlerin ve etkinliklerinin tanıtımı, duyurusu ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması için iletişime geçilmesi, faaliyet ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması ile ses ve görüntü kaydı alınması
6) Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Veri sahiplerinin Haklar ve Araştırmalar Derneği ile doğrudan, internet sitesi, webinar platformları, yapılan anketler gibi kanallardan ve/veya araçlardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden paylaşmış olduğu kişisel verileri KVKK uyarınca Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş oldukları onay çerçevesinde işlenmektedir.

Veri sahipleri;
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklar ve Araştırmalar Derneği olarak;
Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı, Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, Kişisel verileri, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza etmeyi, mevzuatta öngörülmüş süre yok ise, veri işleme faaliyetinin amacının gerektirdiği sürelerle saklamayı, ve Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ediyoruz.

KVKK kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla dernek adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla haklarvearastirmalar@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir